Ana Sayfa Münih Davası Sami SOLMAZ : ” Tespit ve tanımlamalarınız gerçeği ifade etmiyor “

Sami SOLMAZ : ” Tespit ve tanımlamalarınız gerçeği ifade etmiyor “

Sayın Başkan ve Sayın Mahkeme Heyeti,

Avukatlarımızın çeşitli konulara ilişkin verdikleri dilekçe ve yaptıkları kimi itirazlara verdiğiniz yanıtlarda davaya ve dolayısıyla da bizlere yönelik kimi tanımlama ve tespitler yapmaktasınız. Bu noktada özellikle 151.4, 155.6 ve 155.7 numaralı ek protokollerde yer alan kararları sözkonusu ediyorum. TKP/ML üyesi olarak yargılanan ve TKP/ML’nin niteliğine yönelik yapılan tüm tanımlamalardan doğrudan etkilenen bir kişi olarak kimi tespit ve tanımlamalarınızın gerçeği ifade etmediğini ve bu nedenle de bu tanımlama ve tespitleri reddettiğimi belirtmek isterim. Diğer taraftan bu dava kapsamında ele alınan belgelerin ve dava konusu edilen olayların tarafınızdan negatif anlamda bir önkabulle ele alındığı görülmektedir. Bunun nedeni, davanın varediliş nedeniyle doğrudan ilintilidir.

13.10.2014 tarihinde Deşt karakoluna yönelik gerçekleşen ya da öyle kabul edilen sözde saldırının 151.4 numaralı ek protokolde yer alan kararınızdaki ele alınışında da benzer bir mantık silsilesi devam etmiştir. Deşt karakolu o bölgede halka karşı düşmanca tutumuyla bilinen bir karakoldur. Deşt karakolu, TSK’ne ait, Dersim’deki bir jandarma karakoludur. Diğer taraftan da bu eylemin Suriye Kürdistanı’nda IŞID tarafından Kürtlere yönelik saldırı ve katliamlara faşist Türk diktatörlüğü ve ordusunun verdiği desteğe bir tepki olduğu da ifade edilmektedir.

Mahkeme 151.4 numaralı kararında, eylemin TKP/ML tarafından PKK ile birlikte gerçekleştirildiği spekülasyonunda bulunuyor. Asgari düzeyde demokrat bir yaklaşımla dahi, TKP/ML ile PKK arasında bir ortaklık var diyerek Arşimet’in suyun kaldırma kuvveti teorisini bulmuş gibi heyecana kapılmak yerine aklıyla Türk devleti ile IŞID arasındaki doğrudan bağa odaklanır. Gerçek anlamıyla terörizm ve terörist çıkarılacaksa oradan rahatlıkla çıkarılacaktır. Fakat ne yazık ki burada tam tersi oluyor.

Böyle bir eylemin TKP/ML tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinden bağımsız olarak, farklı bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Terörizm tanımlaması yapabilmek ya da terörist olarak kişileri suçlamak için hangi kriterlerden yola çıkılıyor? Sivil insanların hedef alınması mı esas hareket noktanız yoksa bir bütün olarak verili devlete yönelik her türlü girişime mi karşı çıkıyorsunuz? Öyleyse, Suriye’deki resmi iktidara karşı şavaşan, hem de şeriat düzeni isteyen güçlere verilen destek, gösterilen teveccüh düşünüldüğünde buradaki durumla kıyaslandığında ortaya çıkan farklı yaklaşımı nasıl anlamalıyız? Silahlı çatışmaların neredeyse kesintisiz yaşandığı bir bölgede yöre insanlarından bazılarının resmi elbise giymeksizin devletin askeri operasyonlarının bir parçası olduğu durumda onları sivil ve sıradan herhangi bir insan gibi ele almak tutarsız bir yaklaşım olmaz mı? Soruları uzatabiliriz ama gerek yok.

Bu davanın niteliği, zamanlaması, hedefleri vs. üzerine defalarca tarafımızdan açıklamalarda bulunulduğu için tekrardan ayrıntısına girmek gereksiz. Fakat bazı noktalara, tekrara kaçsa da, değinmek gerekiyor. Dava süresince çok kullanılan bir kavramla ifade etmek gerekirse, gerçeğin ortaya çıkarılması için bu gereklidir.

Bu dava hepimizin gayet iyi bildiği nedenlerle açılmıştır ve ağzımızla kuş tutsak da “üç aşağı beş yukarı” başta belirlenen karara uygun olarak sonuçlanmaya doğru gidecektir, gitmektedir. Daha açık bir ifadeyle söylemek gerekirse, bu dava hem de yürütmenin onayıyla açılmışsa (bir hukuk davasının olup olmayacağının yürütmenin onayına bağlı olmasının absürtlüğünü bir kenara bırakırsak) bu demektir ki, alınacak karar da kendi içerisinde esas olarak hazırdır. “Dışpolitikada hükümete oldukça fazla insiyatif tanındığı” açıklamaları bu davayla ilgili kimi belgelerde açıkça geçtiği için, belirleyici olan da devletler arası ilişkiler olmaktadır : “…Cezai takibata dair çekince kaydının amacı orantısız dışpolitik dezavantajları beraberinde getirmesi halinde ceza davasını yürütmekten vazgeçme imkanı sağlar. Böylece burada önemli olan, suçlarla mücadele stratejisi veya dışpolitik çıkarlarını yabancı terörist örgütlere katılanların takip edilmeleri veya edilmemeleri aracılığıyla, yönlendirebilmesi ve destekleyebilmesi için Federal Almanya Cumhuriyetine gerekli hareket alanı vermektedir…Bu düzenlemenin de yürütmenin zaten oldukça fazla olan hareket alanını genişletmesi durumunda… düzenleme, yürütmenin dış politika alanındaki önceliğine uygundur…Anayasa hükümete, kendi sorumluluğunda görevlerini yerine getirirken dış politika alanında oldukça yüksek hareket alanı bırakmıştır (Anayasa Mahkemesi kararları 104,151,207).Buna karşılık hem yasa koyucunun hem de yargı erkinin rolleri işlev hakkaniyeti nedenlerinden dolayı, bu alanda sınırlıdır (Anayasa Mahkemesı kararları yukarıda belirtilen yer). Fedaral hükümetin kendisine tanınan hareket alanında izlediği amaçlar ve bu konuda kullandığı stratejiler, mevcut hukuksal kriterlerin yetersizliği nedeniyle mahkeme kontrolüne tabi değildir…”

Burjuva demokrasisisinin demokrasi olma iddiasının temel argümanlarının başında gücün tek elde toplanmasını engelleyen, iktidar gücünü dağıtarak verili gücün kullanımında tekelleşmeyi ve dolayısıyla gücün suistimal edilmesini engelleme amacı güden kuvvetler aykırılığı ilkesi gelir. Bu yasa maddesi açıkça bunun demogojik bir söylem olmasının ispatlarından biridir. Dolayısıyla hukuk kitaplarında ya da Alman Ceza Yasasında ne yazdığından öte devletin uluslararası çıkar ve ilişkiler kitabında ne yazdığı önemlidir. Bu kitapta yazansa hepimizin gayet iyi bildiği gibi sermayenin öncelikleridir. Sermaye ise esas olarak her türden gericilikten beslenir. Gericilik sermayeye sürekli kan taşınması olanağını sağlar. Tam da bu nedenlerdendir ki, sermayenin yönlendirdiği dış politika her türden gericilikle koalisyonlar kurarak devrim ve demokrasi güçlerini sindirmeyi, yok etmeyi hedefler. Bu özgülde de yaşanan budur. Dolayısıyla siyasal iktidarın öncelikleriyle kendisini biçimlendiren bir hukuk burjuva anlamda dahi sorunludur. Verili ve kabul edilen demokrasi kriterleri baz alındığında hukuk siyasal iktidarın kontrol edilmesinde en etkili araçlardan biri olması gerekirken bunun tersi bir durum söz konusu ise siyasal iktidara bağımlı bir hukuk “mutlak egemenlik” geleneği  içerisinde siyasal iktidarın toplumu denetlemek ama kendini denetletmemek için kullandığı bir baskı aracına dönüşür. Böylesi bir durumda ise , “ hukuk devleti” denilen tanımlamayı “devletin hukuku” olarak anlamak ve tanımlamak daha yerinde olacaktır. Devlet İçerisine kimi manipülatif soslar eklense de eğemen sınıfların iktidar ve yönetme organı olan devlet egemen sınıfın çıkarları temelinde ulusal ve uluslararası alanda kendisini şekillendiren bir gerçekliğe sahipken “devletleşen hukuk” bağımsız olma iddiasına rağmen egemen çizgiye göre biçimlenecektir, biçimlenmektedir.

Tüm bu gerçekliğe rağmen davayı yürütenler davaya kendi renklerini verebilirler mi? diye sorduğumuzda, bunun yanıtı hem evet hem de hayırdır. Hayırdır, çünkü zemin olarak kullanılan Anayasa ve Alman Ceza Kanunu bütünlüklü bir reddedişi engellemiştir. Evettir, çünkü en katı sistemlerde dahi uygulayıcılar yaptıkları uygulamalara kendi renklerini verebilmektedirler. Burada ise yasaları uygulayanların düşüncelerinin rengi önem kazanmaktadır.

Mahkeme heyetinin ve iddia makamının karşı açıklamalarının genel olarak çok akıllıca hazırlandığını kendi adıma teslim etmem gerekir. İsa’nın Yeni Ahit’te dediği gibi: “Sezar ın hakkı Sezar’a.” Fakat, akıllıca hazırlanmış olması bütünlüklü olarak geçeği ifade ediyor mu ya da gerçeğin ortaya çıkarılmasına bütünlüklü olarak hizmet ediyor mu? diye soracak olursak buna yanıtımın hayır olduğunu söylemeliyim.

Gerçeklik kişilere göre değişmez. Doğrudan ifade etmek gerekirse, gerçek dediğimiz olgu her birey, grup ya da topluluğun, kendisine göre tanımlama yapabileceği esneklikte ele alınamaz. Eğer, aynı olguya ilişkin, birden fazla “gerçek” tarifi ortaya çıkıyorsa, bu durum, gerçeğin kendisinin esnek ve şekil alabilir bir niteliğe sahip olduğunu değil, gerçeği tanımlama da bir problem olduğunu gösterir.

Demagoglar, “Sürekli tekrarlanırsa, insanları bir karenin daire olduğuna inandırabiliriz,” derler. Doğrudur, insanlar çeşitli gerekçelerle, “bir karenin daire olduğuna” inanabilir ya da inanmayı tercih edebilirler. Fakat, bu durum “karenin daire olmadığı, kare olduğu” gerçeğini değiştirmez. Yalnızca, manipülasyonun başarılı olduğunu gösterir. TKP\ML Türkiye ve Türkiye Kurdistanı’nda hüküm süren faşist diktatörlüğe karşı Demokratik Halk Devrimi mücadelesi mücadelesi vermektedir. Genelleme yaparak söylersek, işçi ve emekçilerin faşist diktatörlük ve emperyalist efendileri tarafından gasbedilen haklarını geri almayı amaçlar. İdeolojik yapılanmasından kurumsal olarak örgütlenmesine kadar kendisini “baştan aşagı” bir şiddet organizasyonu biçiminde örgütlemiş faşist diktatörlük gerçekliğine karşı çesitli mücadele biçim ve yöntemlerini kullanmaktadr. Bunlardan bir tanesi gerilla mucadelesidir, ama yalnızca bir tanesi.TKP/ML sendikal mücadeleden kadın haklarına çevre sorunlardan ulusal soruna kadar bir çok meselede düşüncelerini ortaya koymakta, pratik tavır takınmakta ve örgütlenmeye çaba göstermektedir. 129b maddesinde geçen absürt tanımlamada olduğu gibi ‘insan öldürmek için kurulmuş’ bir örgütlenme değildir. TKP/ML’nin tavrı davada sözkonusu edilen eylemler nezdindeki açıklamalarına baktığımızda dahi bunu görmek mümkündür. Tabii ki gerçekten neyi görmek istediğimiz önemlidir. TKP/ML’ ye maledilen herhangi bir eylemi ele alırken TKP/ML’nin açıklamalarını deyim yerindeyse “es geçip” diktatörlüğün katillerinin yazı ve açıklamalarını esas alırsanız çıkarılacak sonuç baştan bellidir.

Daha önce bir başka vesileyle söz aldığımda, bizim memlekette hukuk, adalet vb. kavramlar üzerine sürekli tartışmalar yürütüldüğünü ve bunun nesnel nedenleri olduğundan bahsetmiştim. Kıssadan hisse anlamında, geçtiğimiz aylarda akademisyen ve gazetecilerin “terörist” oldukları gerekçesiyle hapsedilmeleri veya işten çıkarılmaları döneminde Özgür Politika gazetesinde yayınlanan bir makaleden bir bölümü aktarmak yerinde olur diye düşünüyorum:

“Adalet kavramı söz konusu olduğunda zihnimizde mitolojide adına Themis denilen, adaletin ve hakkaniyetin tanrıçasının o bildik heykeli beliriyor. Bir elinde terazi, bir elinde kılıç, gözleri bağlı olan o simge: Elindeki kılıç, adaletin gücünü ve cezalandırma yetkisini; gözlerindeki bağ tarafsızlığı; diğer elindeki terazi, hukuku, hakkaniyeti koruduğunu, insanın özlem duyduğu ve olmasını istediği bağımsız, tarifsiz, adaletin dengeli şekilde dağıtıldığı caydırıcılığı olan bir hukuk düzeninin ifadesi olarak düşünüyoruz.

Ancak, Türkiye gibi ülkelerde, yönetim tarafından düşürülmüş tanrıça mızıkçılık yapar, gözbağının altından çaktırmadan kurbanı önce göz ucuyla keser, sonra yine başlar körebe oynamaya, önce cezasını keser, sonra ona uygun bir sebep bulur. Terazisinin ayarı bozulmuştur, kılıcı da zalimin zulmüne amadedir…

Bir ülkede hukukun ve adaletin egemen olması, her şeyden önce adalet mekanizmasının, burada belirtilen anlamda “gözünün bağlı” olmasına bağlıdır. Gözbağı çözülmüş bir yargının bir davada adil karar verebilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde, gözünü adalet dışı ve özellikle de kurulu egemenlik yapısının duyarlılık ve önceliklerine açan bir yargı kararından adalet çıkmayacağı gibi, bu kararın ‘vicdani’ olduğu da söylenemez.

Başka kavramlar için söylenemez belki ama hakikat izafi değildir. Kendisinden başka hiçbir şeye göndermesi olmayan yetkinliktedir.”

TKP/ML’nin kendisi gibi düşünmeyenlere zarar vermeyi , öldürmeyi meşru gördüğü ve hatta amacına ulaşmak için çocukların ölümüne sebebiyet vermekten çekinmediği biçiminde anlaşılabilecek tesbit ve sonuç çıkarımları gerçek değildir. Böyle bir sonuç çıkarımı ancak artniyetli bir anlayışla açıklanabilir. Çünkü, gerçek bu değildir. Bu tarz ele alış şöyle bir tabloyu ortaya çıkarmaktadır: Faşist de olsa, islamcı da olsa , en temel demokratik normları barındırmasa da, her türden muhalifi hapishanelere kapatsa da, işkence yapsa da, katletse de ¨Kutsal Devlet¨ korunmalıdır. Dolayısıyla eldeki belge ve bilgileri ele alış ve yorumlayış da bu arka plan üzerinden şekillendiği için akılcı gibi görünen yorumlar ¨nalıncı keseri¨ gibi hep bir tarafa doğru yontmaktadır. Böyle olunca da bu tarz açıklamaların neresini düzeltelim durumu oluşuyor.

Kişi olarak TKP/ML şu eylemi yapmıştır ya da yapmamıştır tartışmasında yer almak istemiyorum. Bunun çok fazla bir anlamı olduğunu da düşünmüyorum. Eldeki belgelerden de açıkça görüldüğü gibi TKP/ML‘nin proğramı, hedefleri ve bu hedefe ulaşmak için kendisince belirlediği yol ve yöntemler bellidir. TKP/ML Türkiye ve Türkiye Kürdistanı’nda hüküm süren ve bir devlet biçimi olan faşist diktatörlüğü yıkmak yerine Demokratik Halk İktidarı kurmak istemektedir. Gerçekten TKP/ML’ye ait olduğu düşünülecek olsa dahi, sözkonusu açıklamadan TKP/ML’nin suçunu kabullenerek kamuoyuyla paylaştığı sonucu çıkar. Erzincan’da yaşanan vahim olay sonrası ortaya konulan tavır bu açıklık ve samimiyeti göstermektedir. İstemeyerek de olsa yapılan yanlışı halktan saklayabilme koşulu olmasına rağmen, açıklama yaparak (hiç açıklama yapmayabilirlerdi) TKP/ML‘nin bu vahim olay karşısındaki duruşunu somutlamışlardır. Bu açıklama orta yerde dururken, Mahkeme Heyetinin kararında iddia ettiği gibi, sanki bu açıklama somut gerekçeler gösterilerek yapılmamış veya hiç üstlenilmeme koşulları varken sanki zorda kalarak böyle bir açıklama yapılmış anlamında kurgular yapmak gerçekle kendi hedeflerine uygun bir biçimde oynamak çabasıdır. Gerçekle bu biçimde oynama çabası masumane olarak görülemez. Varolan değil kafalarımızda oluşturduğumuz gerçeğin gerekçelendirmesine hizmet eder. Bu yaklaşım ortaya kendisi gibi düşünmeyenlere saldırmayı, öldürmeyi mübah gören hatta işi çocukların öldürülmesine kadar götüren bir örgüt ve bu anlayışın savunucusu olan bileşen çıkarma çabası gerçeği tahrif eden bir düşünce ve sonuç çıkarımıdır. Genel olarak devrimcilerin özel olarak da TKP/ML‘nin böyle bir yaklaşımı olmadığı davaya konu olan bir çok belgede mevcuttur. Avukatlarımızın verdiği dilekçelere oldukça akıllıca yanıtlar veren mahkeme heyetinin bu gerçekliği görmediğini kendi adıma söyleyemem. Görmektedir, fakat, burada mahkumiyete gerekçeler oluşturmak maksadıyla gerçeklerle oynanmakta, gerçeklik amaca uygun hale getirilmektedir. Karşı tarafın devasa saldırganlığı görmezden gelinip meşrulaştırılırken bütün dikkatler saldırıya maruz kalanların verdikleri karşılıklara çekilmektedir. Herkes kendi “kutsalı”nın zarar görmesinden üzüntü duyar, bunu sorun edermiş. İnsanların kendi benzerleriyle ortak akıl oluşturması… duyarlılıklarının aynı noktalar üzerine yoğunlaşması ve karşılıklı “empati”ninde benzer değerler üzerinden şekillenmesi, insan doğasına uygun bir durumdur. Olan da budur.

Zaman zaman Türkiye’de yaşananları biliyoruz anlamında cümleler sarfedilse de devam eden yaklaşımlardan anlaşıldığı gibi aslında bu tür sözlerin «vicdan rahatlama» dışında bir anlamı olmamaktadır. «Türkiye’de yaşananları biliyoruz» ortalama bir Alman vatandaşının söyleyebileceği sözlerdir. Bildiğinizi ben de biliyorum. İyi de burada önemli olan bu bildiklerinizle ne yapıyorsunuz?!

Almanya’nın yüksek yargı kurumlarından bir tanesinin bileşenlerine evrensel hukuk üzerine birşeyler söylemek “Papa’ya hristiyanlık propagandası yapmak” gibi çok da “akıl karı” bir şey olmayacaktır, fakat öyle “akıl dışı” kategorisinde değerlendirilmesi gereken şeylerle karşılaşıyoruz ki, mecburen o alana ilişkin de birşeyler söylemek durumunda kalıyoruz. Çünkü bu “akıl dışı” ve “kendine münhasır” adalet anlayışı ile karşı karşıyayız.

Eğer bir mahkeme salonunda olmasaydı gerçeklerin çarpıtılması daha kabul edilebilir bir durum olurdu. Çünkü hayata hepimiz aynı pencerelerden bakmıyoruz. Ne yazık ki, bir mahkeme salonunda bulunmaktayız ve gerçeklerin çarpıtılması sadece bizlere yönelik yapılan haksızlığın değil aynı zamanda bahsi geçen uygulamalara maruz kalan insanların yapılanlarında meşrulaştırılmasına hizmet ediyor. Karşı tarafın örgütlü ve devasa şiddeti gözardı edilerek, saldırıya uğrayan, işkence gören, katledilen, en temel insani hakları saldırıya uğrayanların üzerinde yoğunlaşmak , ki karşı tarafın şiddetiyle mukayese dahi edilemez- en basitinden adaletli bir değerlendirme değildir.

Yine başka bir tesbit ya da tanımlamadan bahsetmek yerinde olacaktır. Hrant Dink ‘in devlet ve kontrgerilla ortaklığıyla katledilmesine ilişkin avukatlarımız tarafından verilen dilekçeye verilen karşı yanıtlarda kimi tanımlamaların kabul edilemez ve varolan faşist sistemi meşrulaştıran bir yaklaşımı içinde barındırdığını ifade etmeliyim. İstisnadan yola çıktığımız ya da istisna üzerinden genelleme yapmaya çalışıldığı ifade ediliyor. Bu zamana kadar anlattıklarımız, verdiğimiz örnekler hala istisna olaylar olarak tanımlamıyorsa türkçede ¨pes yani¨ demekten başka bir söz kalmıyor. Avukatlarımızın verdikleri Hrant Dink örnegi, Türk devlet yapısı ve geleneğinin niteligindeki süreklilik hakkında bilgi sunmaktadir. Türk ve müslüman olmayan halk kesimlerine yönelik yok etme ve katletme gelenegindeki sürekliligi ifade etmesi anlaminda önemlidir. Bu yüzdendir ki, Hrant Dink’ in ölümü bir buçuk milyon artı bir diye simgeleştirilmiştir. Bir buçuk milyon 1915 Ermeni Soykırımını artı bir de katliam geleneğindeki sürekliliği ifade eder. Hrant Dink davasında yargilananlara bakıldığında Türkiye de devlet denilen kurumun hangi dinamikler uzerinden kendisini varettigi ve tüm kurumların suç ortaklığı içerisinde olduğu görülmektedir. Yine, Hrant Dink örneği canlılığını korurken aynı biçimde Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hem de kameraların önünde katledilmiş ve suç PKK’ye atılmaya çalışılmıştı. Gectigimiz haftalarda yapılan balistik incelemesinde Tahir Elçi’nin ölümüne sebep olan kurşunların polislerin silahlarından ateşlendiği açığa çıkmıştır. Bir baska örnek de dava dosyasında da geçen PKK ile Türk devleti arasında başlayan adına çözüm süreci denilen sürecin sonlandırılmasinda devlet tarafından gerekçe olarak gösterilen Urfa’da iki polisin infaz edilmesi olayıdır. Bu olay da PKK’ nin uzerine atılmış ama yine fail devletin kendisi çıkmıştır. Böylesi yüzlerce, binlerce örnek sıralayabiliriz. Yani sözkonusu olan bir istisna değil sürekliliktir. Devlet olma gelenek ve biçimidir.

Sayın Başkan ve Sayın Mahkeme Heyeti,

İçinde bulunduğumuz durum, “gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikleyip” doğru bir sonuç elde etme çabasına benziyor diyeceğim, ama bundan daha vahim demek daha doğru olacaktır. Çünkü baştan seçilen “gömlek” doğru bir “gömlek” değil, “deli gömleği” diyebileceğimiz bir “gömlek” bizlere giydirilmeye çalışılıyor, böyle olunca da çeşitli absürtlükler peşpeşe geliyor. Bilindiği gibi Türk devleti tüm muhaliflere ve dönemin modasına uygun olarak bu “gömlek”lerden çeşit çeşit üretir ve zorla giydirmeye çalışır. Türkiye’dekini hiç de aratmayan Alman üretimi bir “deli gömleği”de şu burada bulunan bizlere uygun görülmüş ve zorlaya zorlaya giydirilmeye çalışılıyor. İyi de bu gömlek bizlere uymuyor. Ne kadar zorlarsanız zorlayın bu gömlek bize uymayacaktır.

25.06.2019 tarihinde Münih OLG Mahkemesine sunulan

Ek Savunma,

____________________________________________________

Sehr geehrter Herr Vorsitzender und sehr geehrte Senatsmitglieder,

Sie benutzen in Ihren Antworten auf verschiedene Beanstandungen und Anträge, die unsere Anwälte bezüglich verschiedener Themen machten, einige Definitionen und treffen Feststellungen zum Verfahren und dadurch auch zu uns. Ich beziehe mich hier insbesondere auf ihre Beschlüsse, die sich auf den Protokollanlagen 151.4, 155.6 und 155.7 befinden. Als eine Person, die als TKP/ML-Mitglied angeklagt wird und von allen Definitionen des Wesens der TKP/ML, die von Ihnen gemacht werden, unmittelbar betroffen ist, möchte ich betonen, dass einige Ihrer Feststellungen und Definitionen nicht der Wahrheit entsprechen und dass ich aus diesem Grund diese Definitionen und Feststellungen ablehne und es deshalb dringend für erforderlich halte, dass den Beweisanträgen der Verteidigung (Protokollanlagen 33.9, 40.16, 88.4) nachgekommen wird. Es ist außerdem zu sehen, dass die in diesem Verfahren thematisierten Dokumente und die zum Gegenstand des Verfahrens gemachten Ereignisse von Ihnen mit einer negativen Vorannahme behandelt werden. Der Grund dafür hängt mit dem Existenzgrund dieses Verfahrens unmittelbar zusammen.

Auch bei der Thematisierung des sogenannten Anschlags in ihrem Beschluss Anlage 151.4, der am 13.10. 2014 auf die Deşt-Wache verübt sein soll bzw. von dem man dies annimmt, setzte sich eine ähnliche Logikkette fort. Von der Deşt-Wache ist bekannt, dass diese in der Region gegen das Volk feindlich vorging. Bei der Destwache handelt es sich um eine Gendarmeriewache in Dersim, die Bestandteil des türkischen Militärapparates war und ist. Es wird außerdem betont, dass diese Aktion eine Reaktion auf die Unterstützung der IS-Angriffe auf Kurden in Syrisch-Kurdistan durch die faschistische türkische Diktatur und ihre Armee darstellt.

Das Gericht spekuliert in dem Beschluss 151.4, ob die Aktion von der TKP/ML gemeinsam mit der PKK durchgeführt wurde. Selbst mit einem geringen demokratischen Verständnis würde man, anstatt sich über eine Partnerschaft zwischen der TKP/ML und der PKK zu ereifern und zu tun, als hätte man das archimedische Prinzip entdeckt, sich mit seiner Vernunft auf die unmittelbare Verbindung zwischen dem türkischen Staat und dem IS fokussieren. Wenn man im wahrsten Sinne des Wortes Terrorismus und Terroristen entdecken will, könnte man dies dort einfach und ohne große Probleme machen. Allerdings passiert hier leider das Gegenteil.

Unabhängig davon, ob von der TKP/ML eine solche Aktion ausging oder nicht, sollte man auch auf einen anderen Punkt hinweisen. Von welchen Kriterien wird hier ausgegangen, um Terrorismus zu definieren oder um Personen zu Terroristen zu erklären? Warum wird die TKP/ML als Untergrundorganisation in ihrem Beschluss vom 5.2. 2019 bezeichnet – mit welchem Recht kommen sie zu dieser Qualifizierung? Ist Ihr eigentlicher Ausgangspunkt, dass sogenannte Zivilisten zum Ziel werden, oder sind Sie gegen jegliche Unternehmung gegen das gegebene Regime? Wie haben wir dann die sich von diesem Fall unterscheidende Herangehensweise zu erklären, wenn es um die Unterstützung und das Wohlwollen gegenüber den Kräften geht, die in Syrien gegen die offizielle Regierung kämpfen und eine Scharia-Ordnung herbeiführen wollen? Ist es nicht inkonsequent, Menschen, die in einer Region, in der beinahe ununterbrochen bewaffnete Auseinandersetzungen stattfinden, ohne Uniform an militärischen Operationen des Staates teilnehmen, als Zivilisten oder als normale Menschen zu behandeln? Wir könnten noch mehr Fragen stellen, es ist aber nicht nötig.

Wir brauchen nicht auf Details einzugehen, da wir bereits mehrmals zu dem Wesen, dem Timing und den Zielen dieses Verfahrens Erklärungen gemacht haben. Allerdings sollten wir auf einige Punkte eingehen, auch wenn es eine Wiederholung bedeutet. Um einen Ausdruck zu verwenden, welcher während des Verfahrens häufig verwendet wurde: es ist nötig, um die Wahrheit offenzulegen.

Die Gründe, auf welche die Eröffnung dieses Verfahrens zurückzuführen sind, sind uns allen wohl bekannt; und wir könnten uns auf den Kopf stellen, aber man wird so oder so „ungefähr“ auf das Urteil zusteuern, welches nach meinem Eindruck bereits am Anfang feststand, und man steuert darauf zu. Wenn wir es noch offener ausdrücken sollten: Wenn dieses Verfahren mit Zustimmung der Exekutive – der deutschen Regierung – eröffnet wurde (die Absurdität dessen mal beiseite, dass die Eröffnung eines Gerichtsverfahrens der Zustimmung der Exekutive bedarf), bedeutet es, dass das zu fällende Urteil an sich eigentlich feststeht.

Da Worte wie „der Regierung wird im Bereich der Außenpolitik ein beträchtlicher Spielraum gelassen“, in einigen Verfahrensdokumenten offen vorkommen, stellen die zwischenstaatlichen Beziehungen das Ausschlaggebende dar: „Zweck des Ermächtigungsvorbehalts ist es, die Möglichkeit einzuräumen, auf die Durchführung eines Strafverfahrens zu verzichten, wenn dieses unverhältnismäßige außenpolitische Nachteile mit sich bringen würde. Es geht somit darum, der Bundesrepublik Deutschland den notwendigen Spielraum zu geben, um ihre kriminalitätsbekämpfungsstrategischen oder außenpolitischen Interessen durch Verfolgung oder Nichtverfolgung der Beteiligten an ausländischen Vereinigungen steuern und unterstützen zu können … Wenn auch diese Regelung den ohnehin beträchtlichen Spielraum der Exekutive erweitert … entspricht sie dem Primat der Exekutive im Bereich der Außenpolitik. Das Grundgesetz hat der Regierung im Bereich der Außenpolitik einen weit bemessenen Spielraum zu eigenverantwortlicher Aufgabenwahrnehmung überlassen (BverfGE 104, 151, 207). Demgegenüber sind sowohl die Rolle des Gesetzgebers als auch diejenige der rechtsprechenden Gewalt schon aus Gründen der Funktionsgerechtigkeit in diesem Bereich beschränkt (BverfGE aaO). Die von der Bundesregierung innerhalb des ihr eingeräumten Spielraums verfolgten Ziele und hierzu benutzten Strategien entziehen sich mangels hierfür bestehender rechtlicher Kriterien einer gerichtlichen Kontrolle.“

Das Wichtigste der grundsätzlichen Argumente der bürgerlichen Demokratie, die den Anspruch eine Demokratie zu sein begründen, ist der Grundsatz der Gewaltenteilung, die eine Machtkonzentration in einer Hand zu verhindern, die Macht aufzuteilen und somit einer Monopolisierung der Machtausübung und dadurch dem Machtmissbrauch vorzubeugen bezweckt.

Dieses Verfahren ist ein Beweis dafür, dass dies nichts als ein demagogischer Diskurs ist. Es bedeutet, dass nicht das wichtig ist, was in den Justizbüchern oder im deutschen Strafgesetzbuch steht, sondern das, was im Buch der staatlichen außenpolitischen Interessen und Beziehungen steht. In eben jenem Buch stehen, wie wir alle wissen, die Prioritäten des Kapitals. Und das Kapital nährt sich vor allem von jeglicher Reaktion. Die Reaktion versorgt das Kapital ständig mit frischem Blut. Genau aus diesem Grund hat die durch das Kapital gelenkte Außenpolitik, mit jeglicher Reaktion Koalitionen eingehend, die Unterdrückung und Auslöschung revolutionärer und demokratischer Kräfte zum Ziel. Das ist, was sich auch in diesem Fall letztlich ereignet und sich auch in der Ablehnung von Beweisanträgen der Verteidigung wiederspiegelt. Aus diesem Grund ist eine Justiz, die sich den Prioritäten der politischen Macht entsprechend formt, selbst im bürgerlichen Sinne problematisch. Wenn – basierend auf den gegebenen und anerkannten demokratischen Kriterien – die Justiz das effektivste Mittel zur Kontrolle der politischen Macht darstellen sollte, das Gegenteil dessen passiert, wird eine von der politischen Macht abhängige Justiz in der Tradition der „totalen Herrschaft“ zu einem Unterdrückungsmittel, welches die politische Macht zur Kontrolle der Gesellschaft, aber zu ihrer eigenen Nichtkontrolle einsetzt.

In diesem Fall ist die Definition „Rechtsstaat“ vielmehr als „Staatsrecht“ zu verstehen und zu definieren. Auch wenn dem Staat so manche manipulative Soße hinzugefügt wird, weist der Staat als Herrschafts- und Regierungsorgan der herrschenden Klassen eine Realität auf, die sich im nationalen wie internationalen Bereich auf der Grundlage der Interessen der herrschenden Klasse gestaltet. Unter diesen Umständen wird das „Staatsrecht“ trotz seines Anspruchs, unabhängig zu sein, durch die herrschende Linie geprägt.

Wenn wir fragen, ob die Ausführenden dieses Gerichtsverfahrens trotz dieser ganzen Realität seinen Charakter bestimmen könnten, ist die Antwort sowohl ja als auch nein. Nein, weil das Grundgesetz und das deutsche Strafgesetzbuch, die als Grundlage dienen, eine totale Ablehnung verhindern. Ja, weil selbst in den strengsten Systemen Ausführende den Charakter dessen, was sie ausführen, bestimmen können. Hier gewinnen die Meinungen derjenigen, die die Gesetze umsetzen, an Gewicht.

Dass die Stellungnahmen und Erwiderungen des Senats und der Generalbundesanwaltschaft im Allgemeinen sehr klüglich vorbereitet worden sind, muss ich meinerseits zugeben. Wie Jesus im Neuen Testament sagte: „Gib Cäsar, was Cäsar gehört“. Aber wenn wir fragen sollten, ob sie, klüglich vorbereitet, die Wahrheit aussprechen oder zur Offenlegung der Wahrheit dienen, wäre meine Antwort nein.

Die Wahrheit ändert sich nicht je nach Person. Wenn wir es direkter ausdrücken sollten: Das Phänomen, das man als Wahrheit bezeichnet, lässt sich nicht so flexibel handhaben, dass jedes Individuum, jede Gruppe oder Gemeinschaft sie für sich anders definieren könnte. Wenn bei einem Phänomen mehrere „Wahrheit“sdefinitionen auftauchen, drückt dieser Umstand nicht die Flexibilität und Umformbarkeit der Wahrheit selbst aus, sondern zeigt, dass es bei der Definition der Wahrheit ein Problem gibt.

Demagogen haben gesagt „Wenn man es oft genug wiederholt, können wir die Menschen glauben lassen, dass das Quadrat ein Kreis ist“. Es stimmt; Menschen können aus verschiedenen Gründen glauben oder sich dazu entscheiden zu glauben, dass das Quadrat ein Kreis ist. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass das Quadrat kein Kreis, sondern ein Quadrat ist. Es zeigt nur, dass die Manipulation erfolgreich ist.

Die TKP/ML kämpft – soweit mir dies bekannt ist – für eine demokratische Volksrevolution gegen die in der Türkei und in Türkisch-Kurdistan herrschende faschistische Diktatur. Allgemeiner ausgedrückt, sie hat die Rückgewinnung der durch die faschistische Diktatur und ihre imperialistischen Herren geraubten Rechte der ArbeiterInnen zum Ziel. Sie wendet gegen die faschistische Diktatur, die sich „von Kopf bis Fuß“, von ihrer ideologischen Struktur bis hin zu ihrer institutionellen Organisation, als eine Gewaltorganisation gestaltet, verschiedene Kampfformen und -methoden an. Der Guerillakampf ist nur eine davon. Die TKP/ML bekundet zu vielen Sachen, die vom gewerkschaftlichen Kampf über Frauenrechte und Umweltfragen bis hin zu der nationalen Frage reichen, ihre Positionen, verhält sich praktisch dazu und versucht die Menschen zu organisieren. Sie ist nicht, wie in der absurden Definition des Paragraphen 129b, eine Organisation, die gegründet wurde, ‘um Menschen umzubringen“, wie dies letztlich auch in ihren Beschlüssen zum Ausdruck kommt, mit denen Beweisanträge abgelehnt werden. Die Haltung der TKP/ML wird selbst in ihren angeblichen Erklärungen zu den Aktionen sichtbar, die zum Gegenstand des Verfahrens gemacht wurden. Natürlich ist es dabei wichtig, was wir sehen wollen. Wenn man bei der Beurteilung einer Aktion, die der TKP/ML zugeschrieben wird, die sogenannten Erklärungen der TKP/ML ignoriert und die Schreiben und Erklärungen der Mörder der Diktatur zugrunde legt, steht das Ergebnis von Anfang an fest.

Als ich mich früher aus einem anderen Anlass zu Wort meldete, sprach ich davon, dass in unserer Heimat ständig über die Begriffe der Justiz, Gerechtigkeit usw. diskutiert wird und dass es objektive Gründe dafür gibt. Langer Rede kurzer Sinn – ich denke, dass es angebracht wäre, an dieser Stelle einen Artikel aus der Zeitung Özgür Politika zu zitieren, der in den vergangenen Monaten geschrieben wurde, als AkademikerInnen und JournalistInnen mit der Behauptung, sie wären „Terroristen“, inhaftiert oder ihrer Arbeit beraubt wurden:

„Wenn es um den Gerechtigkeitsbegriff geht, erscheint in unseren Köpfen die berühmte Statue der Rechts- und Gerechtigkeitsgöttin, die in der Mythologie Themis genannt wird. Jenes Symbol mit ihren zugebundenen Augen, die in der einen Hand eine Waage, in der anderen ein Schwert hält. Während sie mit dem Schwert in der einen Hand die Macht und das Bestrafungsrecht der Justiz, mit ihrer Augenbinde die Unparteilichkeit und mit der Waage in ihrer anderen Hand das Recht und die Gerechtigkeit schützt, stellen wir sie uns als Ausdruck einer unabhängigen, unparteiischen und die Gerechtigkeit ausgewogen zuteil werden lassenden Rechtsordnung vor, nach der sich die Menschen sehnen und die sie sich wünschen.

Aber in Ländern wie der Türkei wird die von der Regierung in Abwege geführte Göttin zum Spielverderberin, sie mustert zunächst unter ihrer Augenbinde heimlich das Opfer und fängt danach wieder an, blinde Kuh zu spielen, spricht zuerst die Strafe aus, um danach einen passenden Grund zu finden. Ihre Waage wiegt nicht mehr richtig und ihr Schwert dient der Unterdrückung, dem Unterdrücker…

Die Vorherrschaft des Rechts und der Gerechtigkeit in einem Land hängt vor allem davon ab, ob die Augen des Justizmechanismus – in dem Sinne, wie es hier gemeint ist – gebunden sind. Eine Judikative, deren Augenbinde aufgebunden ist, kann in einem Gerichtsverfahren kein gerechtes Urteil fällen. Genauso können Urteile einer Judikative, die ihre Augen insbesondere den nicht-juristischen Empfindlichkeiten und Prioritäten der bestehenden Herrschaftsstruktur öffnet, keine Gerechtigkeit herbeiführen; und man kann auch nicht behaupten, dass diese Urteile ‘gewissenhaft’ wären.

Es lässt sich über andere Begriffe vielleicht nicht behaupten, aber Gerechtigkeit ist nicht relativ. Sie findet sich in der Vollkommenheit wieder, die sich auf nichts außer sich selbst bezieht.“

Die Behauptung, dass die TKP/ML es als legitim betrachte, Andersdenkenden zu schaden, sie zu töten und um ihres Zieles willen sogar den Tod von Kindern in Kauf zu nehmen, entspricht nicht der Wahrheit. Um zu diesem Ergebnis zu gelangen, bedarf es einer hinterhältigen Denkweise, denn es ist nicht wahr. Diese Vorgehensweise lässt folgendes Bild entstehen: Selbst wenn er faschistisch oder islamistisch ist, selbst wenn er nicht den grundsätzlichsten demokratischen Normen entspricht, selbst wenn er alle Oppositionellen ins Gefängnis wirft, selbst wenn er foltert und tötet, gilt es den „heiligen Staat“ zu schützen. Da die vorliegenden Dokumente und Informationen vor diesem Hintergrund betrachtet und interpretiert werden, weisen selbst die vernünftig erscheinenden Interpretationen in eine bestimmte Richtung hin. Da es dem so ist, fragt man sich, was man an solchen Erklärungen überhaupt richtig stellen soll.
Persönlich möchte ich nicht an einer Diskussion darüber teilnehmen, ob die TKP/ML diese oder jene Aktion gemacht hat. Meines Erachtens bedeutet eine solche Diskussion nicht besonders viel. Wie man es auch den vorliegenden Dokumenten eindeutig entnehmen kann, sind das Programm, die Ziele und der Weg und die Methoden, die sie sich gegeben hat, um dieses Ziel zu erreichen, klar. Die TKP/ML will die in der Türkei und in Türkisch-Kurdistan herrschende Staatsform der faschistischen Diktatur stürzen und durch eine demokratische Volksherrschaft ersetzen. Unterstellt, die eingeführte Erklärung ist von der TKP/ML, so ergibt sich doch aus dieser, dass die TKP/ML zu ihrer Schuld steht und dies der Öffentlichkeit mitteilt, selbst wenn sie der Meinung ist, dass es ihr selbst schaden könnte. Die Haltung, die nach dem schlimmen Ereignis in Erzincan an den Tag gelegt wurde, demonstriert dagegen Offenheit und Aufrichtigkeit. Indem sie trotz der Möglichkeit, den unabsichtlich begangenen Fehler vor dem Volk geheim zu halten, dazu eine Erklärung veröffentlichten (sie hätten auch keine machen können), verdeutlichten sie die Haltung der TKP/ML angesichts dieses schlimmen Ereignisses. Die Fiktion zu entwerfen, als wäre diese offen zugängliche Erklärung gezwungenermaßen gemacht worden, wie der Senat in seinem Beschluss unterstellt, obwohl dafür konkrete Gründe erwähnt wurden, stellt einen Versuch dar, mit der Wahrheit den eigenen Zielen entsprechend zu spielen. Mit der Wahrheit so zu spielen, kann nicht als ein unschuldiger Versuch betrachtet werden. Es dient nicht der Begründung der existierenden Wahrheit, sondern der Begründung der Wahrheit in unseren Köpfen. Diese Herangehensweise ist eine die Wahrheit entstellende Meinung und Schlussfolgerung und ein Versuch, eine Organisation als eine Organisation hinzustellen, die es als legitim ansieht, Andersdenkende anzugreifen und zu töten, und dies sogar bis hin zum Tod von Kindern auf die Spitze treibt. Zahlreiche in diesem Gerichtsverfahren vorliegende Dokumente zeigen, dass sowohl Revolutionäre im Allgemeinen als auch die TKP/ML im Besonderen keine solche Haltung haben. Ich kann meinerseits nicht behaupten, dass der Senat, der schienbar kluge Antworten auf die Anträge unserer Anwälte gibt, diese Tatsachen nicht sieht. Er sieht sie, aber spielt mit ihnen und rückt sie zurecht, um hier Gründe für einen Schuldspruch zu schaffen. Während riesige Aggressionen der Gegenseite ignoriert und gerechtfertigt werden, wird ausschließlich auf die Reaktionen der Angegriffenen hingewiesen. Jeder Mensch bedauert und problematisiert den Schaden an dem, was ihm „heilig“ ist. Es entspricht der menschlichen Natur, dass Menschen mit Ihresgleichen eine kollektive Intelligenz entwickeln, dass ihre Empfindlichkeiten sich auf die gleichen Punkte fokussieren und ihre gegenseitige „Empathie“ sich durch ähnliche Werte gestaltet. Das ist auch, was geschehen ist.

Wenn auch hin und wieder Worte ausgesprochen werden wie „Wir wissen, was in der Türkei geschehen ist“, bedeuten diese Worte, wie man es auch an den kontinuierlichen Vorgehensweisen erkennt, nichts als eine „Gewissensentlastung“. „Wir wissen, was in der Türkei geschehen ist“ – das sind Worte, die aus dem Mund eines durchschnittlichen deutschen Staatsbürgers stammen könnten. Ich weiß auch, dass sie es wissen. Was machen Sie aber mit diesem Wissen?!

Den Mitgliedern einer der obersten juristischen Institutionen Deutschlands etwas über universelles Recht zu sagen, wäre nicht besonders vernünftig, nicht wirklich anders als „dem Papst christliche Propaganda zu machen“; allerdings begegnen wir Sachen, die dermaßen als „wider der Vernunft“ zu beurteilen sind, sodass wir uns dazu gezwungen sehen, auch über diesen Bereich etwas zu sagen. Denn wir haben mit diesem „wider der Vernunft“ und „eigenartigen“ Rechtsverständnis zu tun.

Wenn es nicht in einem Gerichtssaal geschehen würde, könnte man die Verzerrung von Tatsachen einfacher hinnehmen. Denn wir schauen nicht alle aus dem gleichen Blickwinkel. Wir befinden uns leider in einem Gerichtssaal und dieser Vorgang dient nicht nur zur Legitimation der Ungerechtigkeiten, die uns widerfahren, sondern auch zur Legitimation dessen, was den Menschen widerfuhr, die den besagten Praktiken ausgesetzt waren. Die organisierte und riesige Gewalt der Gegenseite zu ignorieren und sich auf diejenigen zu fokussieren, die angegriffen, gefoltert, ermordet, ihrer grundsätzlichsten Menschenrechte beraubt wurden (was sich mit der Gewalt der Gegenseite nicht vergleichen lässt), ist, um es möglichst einfach auszudrücken, keine gerechte Beurteilung.

Es wäre an dieser Stelle angebracht, auf eine weitere Feststellung bzw. Definition einzugehen. Ich muss sagen, dass manche Definitionen in den Antworten auf den Antrag unserer Anwälte bezüglich der Ermordung von Hrant Dink durch den Staat und die Konterguerilla eine nicht akzeptable und das bestehende faschistische System legitimierende Herangehensweise beinhalten. Es wird behauptet, dass wir von einer Ausnahme ausgehen würden oder dass es versucht würde, eine Ausnahme zu verallgemeinern. Wenn das, was wir bisher erzählt haben, immer noch zur Ausnahme erklärt wird, kann ich keine Worte mehr finden. Das Hrant Dink-Beispiel, das unsere Anwälte gaben, gibt Informationen über die Kontinuität des Wesens der türkischen Staatsstruktur und -tradition. Dies ist wichtig in dem Sinne, dass es die Kontinuität der Vernichtungs- und Massakertradition gegenüber den nicht-türkischen und nicht-muslimischen Bevölkerungsteilen ausdrückt. Aus diesem Grund wurde Hrant Dinks Tod durch den Ausdruck „eineinhalb Millionen plus einer“ symbolisiert. „Eineinhalb Millionen“ drücken den armenischen Völkermord 1915 und „plus einer“ die Kontinuität der Massakertradition aus. Wenn man die Angeklagten im Hrant Dink-Verfahren betrachtet, sieht man, über welche Dynamiken der türkische Staat sich verwirklicht und alle Institutionen sich der Mittäterschaft schuldig gemacht haben. Während das Hrant Dink-Beispiel in den Köpfen noch lebendig war, wurde außerdem Tahir Elçi, Vorsitzender der Rechtsanwaltskammer von Diyarbakır, vor laufenden Kameras ermordet und es wurde versucht, die Schuld der PKK in die Schuhe zu schieben. In der ballistischen Untersuchung vor einigen Wochen kam heraus, dass die Kugeln, die zu Tahir Elçis Tod führten, aus den Waffen der Polizisten stammten. Ein weiteres Beispiel stellt die extralegale Hinrichtung von zwei Polizisten in Urfa dar, die dem Staat als Begründung für die Beendung des als „Lösungsprozess“ bezeichneten Prozesses zwischen der PKK und dem türkischen Staat diente. Auch dieses Ereignis wurde der PKK in die Schuhe geschoben und der Staat hat sich erneut als Täter entpuppt. Wir könnten Hunderte, Tausende solcher Beispiele aufzählen. Es handelt sich also nicht um eine Ausnahme, sondern um eine Kontinuität, um die Seinsweise und -form des Staates.

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Senatsmitglieder,

die Situation, in der wir uns befinden, ähnelt dem Versuch, „das Hemd richtig zuzuknöpfen, nachdem man den ersten Knopf ins falsche Loch gesteckt hat“, wobei es richtig wäre zu sagen, dass es noch schlimmer ist. Denn das „Hemd“, das man ausgesucht hat, ist kein richtiges „Hemd“, sondern man versucht uns ein „Hemd“ anzuziehen, welches man als „Zwangsjacke“ bezeichnen könnte. Aus diesem Grund folgen diverse Absurditäten aufeinander. Es ist bekannt, dass der türkische Staat – der aktuellen Mode entsprechend – verschiedene solcher „Hemden“ produziert und allen Oppositionellen anzuziehen versucht. Auch hier wurden wir mit einer von Deutschland produzierten „Zwangsjacke“ sanktioniert, die die in der Türkei nicht vermissen lässt, man versucht sie uns zwangsweise anzuziehen. Aber dieses Hemd sitzt uns nicht. Egal, wie sehr Sie sich anstrengen, wird es uns nicht sitzen.

25-06-2019- Sami Solmaz